ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ-ΒΡΑΒΕΙΑ

Β΄ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ

Ο Όμιλος Λογοτεχνίας και Κριτικής (Ο.Λ.Κ.) προκηρύσσει για τη σχολική χρονιά 2023-2024 τον Β΄ παγκύπριο μαθητικό λογοτεχνικό διαγωνισμό (για τους/τις μαθητές/-τριες Μέσης Εκπαίδευσης).

Θέμα του Διαγωνισμού: Πενήντα χρόνια από την κυπριακή τραγωδία του 1974 – μνήμη, αγώνας, ελπίδα  

Α΄  ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

 1. Διαγωνισμός Ποίησης
 2. Διαγωνισμός Διηγήματος
 3. Διαγωνισμός Ημερολογίου

Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ

 1. Μαθητές/-τριες Γυμνασίων
 2. Μαθητές/-τριες Λυκείων και Τ.Ε.Σ.Ε.Κ.

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

 1. Θέμα: Πενήντα χρόνια από την κυπριακή τραγωδία του 1974 – μνήμη, αγώνας, ελπίδα
 2. Λογοτεχνικά είδη: α) διήγημα, β) ποίημα και γ) ημερολόγιο (κατά το πρότυπο του Ημερολογίου της Άννας Φρανκ, του έργου του Γ. Σεφέρη Μέρες κ.λπ.). Οι συμμετέχοντες/ – ουσες μπορούν να επιλέξουν να συντάξουν το κείμενό τους σε ΕΝΑ από τα πιο πάνω λογοτεχνικά είδη.
 3. Η έκταση του διηγήματος και του ημερολογίου δεν πρέπει να υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες (3000) λέξεις.
 4. Η έκταση του ποιήματος δεν πρέπει να υπερβαίνει τους σαράντα (40) στίχους με διάστιχο 1,5, γραμματοσειρά Times New Roman και μέγεθος γραμμάτων 12.
 5. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μαθητές και όλες οι μαθήτριες που φοιτούν σε Γυμνάσια, Λύκεια και Τ.Ε.Σ.Ε.Κ. της δημόσιας ή ιδιωτικής εκπαίδευσης της Κύπρου. Οι μαθητές/-τριες Γυμνασίων και οι μαθητές/-τριες Λυκείων και Τ.Ε.Σ.Ε.Κ. διαγωνίζονται ξεχωριστά.
 6. Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών στον διαγωνισμό είναι προαιρετική και η συγγραφή θα γίνει στον ελεύθερο χρόνο τους. Κάθε μαθητής/-τρια μπορεί να υποβάλει ένα μόνο κείμενο (ποίημα ή διήγημα ή ημερολόγιο), το οποίο να μην έχει βραβευθεί σε άλλο διαγωνισμό και να μην έχει δημοσιευθεί σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.
 7. Τα έργα υποβάλλονται σε πέντε αντίτυπα, στην πρώτη σελίδα των οποίων αναγράφεται:
 • ο τίτλος του κειμένου
 • το ψευδώνυμο του συγγραφέα
 • ο διακριτικός του αριθμός (οποιοσδήποτε εξαψήφιος αριθμός)

Σε ξεχωριστό φύλλο χαρτιού το οποίο θα εσωκλείεται σε μικρό κλειστό φάκελο, θα είναι καταγραμμένα:

 • το ονοματεπώνυμο
 • η πλήρης διεύθυνση (οδός, αριθμός, ταχυδρομικός κώδικας, τόπος διαμονής)
 • η ηλεκτρονική διεύθυνση
 • το τηλέφωνο
 • η τάξη
 • το σχολείο του μαθητή / της μαθήτριας

Στο εξωτερικό μέρος του φακέλου είναι αναγκαίο να σημειώνονται με κεφαλαία γράμματα το ψευδώνυμο, ο διακριτικός αριθμός και ο τίτλος του ποιήματος / διηγήματος / ημερολογίου.

 1. Οποιεσδήποτε ενδείξεις που αποκαλύπτουν την ταυτότητα του διαγωνιζομένου / της διαγωνιζόμενης (π.χ. χειρόγραφες σημειώσεις, διορθώσεις, διεύθυνση στον φάκελο, διαδικτυακές αναφορές κλ.π.), συνεπάγονται αποκλεισμό του έργου από τον διαγωνισμό.

9.Τα κείμενα πρέπει να αποστέλλονται ταχυδρομικώς (με συνηθισμένο ταχυδρομείο, όχι συστημένα), σε κλειστό φάκελο, στο εξωτερικό του οποίου θα πρέπει να απαραίτητα να αναγράφεται: Παγκύπριος Μαθητικός Λογοτεχνικός διαγωνισμός Ομίλου Λογοτεχνίας και Κριτικής / Λογοτεχνικό Είδος: Ποίηση / Διήγημα / Ημερολογιακή Καταγραφή), Κατηγορία: Γυμνάσιο / Λύκειο – Τ.Ε.Σ.Ε.Κ.), στη διεύθυνση: Όμιλος Λογοτεχνίας και Κριτικής, Τ.Θ. 28283, Στρόβολος 2092, Λευκωσία-Κύπρος.

 1. Η Κριτική Επιτροπή, η οποία θα καθοριστεί από τον Όμιλο Λογοτεχνίας και Κριτικής, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας δύναται: α) να απονείμει μέχρι δύο βραβεία ανά λογοτεχνικό είδος (Α΄, Β΄) όχι όμως περισσότερα, β) να απονείμει επαίνους και γ) να μην απονείμει οποιοδήποτε βραβείο ή έπαινο, αν τα έργα που θα υποβληθούν δεν πληρούν τους όρους του διαγωνισμού.

Η κριτική επιτροπή συνέρχεται απαραίτητα σε συνεδρία, είτε με φυσική παρουσία είτε εξ αποστάσεως, ετοιμάζει προσχέδιο αποτελεσμάτων και σκεπτικά βράβευσης τα οποία υποβάλλει στον Όμιλο Λογοτεχνίας και Κριτικής.

 1. Τελευταία ημερομηνία υποβολής των έργων ορίζεται η 30ή Απριλίου 2024 (αποδεικτικό της ημερομηνίας αποστολής η σφραγίδα του ταχυδρομείου).
 2. Τα αντίτυπα των έργων που υποβάλλονται στον διαγωνισμό δεν επιστρέφονται.
 3. Ερωτήματα σχετικά με τον διαγωνισμό είναι δυνατόν να υποβάλλονται, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: olk@olk.com.cy

20 Δεκεμβρίου 2023

 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ