ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ-ΒΡΑΒΕΙΑ

Θεσμοθέτηση Διαγωνισμών του Ο.Λ.Κ.

ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Ο.Λ.Κ.

[18Η ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ– 19 Ιανουαρίου 2021]

 

Α΄ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ

Αναθεώρηση Κανονισμών: 17η Συνεδρία Δεύτερης Περιόδου – 20 Δεκεμβρίου 2023

 • Τα μέλη του εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι υποψήφια προς βράβευση. Νοείται ότι, όταν παύσουν να έχουν την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. η ως άνω απαγορευτική πρόνοια, παύει να υφίσταται.
 • Δεν είναι υποψήφιοι προς βράβευση όσοι/όσες συγγραφείς έχουν συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, με μέλη του εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Μέλη των κριτικών των επιτροπών μπορεί να είναι μέλη του Δ.Σ. του Ο.Λ.Κ., μέλη του Ο.Λ.Κ. ή / και συγγραφείς / πανεπιστημιακοί / κριτικοί λογοτεχνίας εγνωσμένου κύρους στον τομέα που αποτελεί το ειδικό αντικείμενο του διαγωνισμού. Ειδικά για το Βραβείο Συνολικής Προσφοράς η κριτική επιτροπή απαρτίζεται από το σύνολο των μελών του Δ.Σ. Της επιτροπής προεδρεύει ο εκάστοτε πρόεδρος του Δ.Σ. του Ο.Λ.Κ.
 • Η σύνθεση των κριτικών επιτροπών καθορίζεται από το εκάστοτε Δ.Σ., με το κριτήριο που καθορίζεται στην §3.
 • Ο αριθμός των μελών κάθε κριτικής επιτροπής είναι μονός, για αποφυγή του ενδεχομένου ισοψηφίας. Κάθε επιτροπή δύναται να απαρτίζεται από 5 μέλη. Σε όσες περιπτώσεις αυτό είναι αδύνατον η επιτροπή μπορεί να απαρτίζεται από 3 μέλη.
 • Η κριτική επιτροπή ορίζει η ίδια τον πρόεδρό της, με εξαίρεση την επιτροπή απονομής του Βραβείου Συνολικής Προσφοράς, της οποίας προεδρεύει ο εκάστοτε πρόεδρος του Ο.Λ.Κ. Οι λοιποί συμμετέχοντες έχουν την ιδιότητα του μέλους.
 • Στους διαγωνισμούς απονέμεται ένα μόνο Βραβείο. Εξαιρείται ο διαγωνισμός Διηγήματος στον οποίο απονέμεται Α΄ και Β΄ Βραβείο σε κάθε κατηγορία.
 • Για το Βραβείο Συνολικής Προσφοράς δεν υποβάλλεται δήλωση ενδιαφέροντος. Για όλους τους άλλους διαγωνισμούς υποβάλλεται δήλωση ενδιαφέροντος εκ μέρους των υποψηφίων μαζί με τα υποψήφια προς βράβευση έργα.
 • Για κάθε Διαγωνισμό είναι δυνατόν να θεσπιστεί χρηματικό έπαθλο, εφόσον εξασφαλισθούν χορηγίες.
 • Κάθε απόφαση κριτικής επιτροπής για βράβευση συνοδεύεται από το σκεπτικό βράβευσης, το οποίο αναγιγνώσκεται στην τελετή βράβευσης από τον πρόεδρο της οικείας επιτροπής.
 • Όλα τα βραβεία των διαγωνισμών του Ο.Λ.Κ. απονέμονται σε μία κοινή τελετή, η οποία πραγματοποιείται το δεύτερο δεκαπενθήμερο Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Το βραβείο Συνολικής Προσφοράς «Βασίλης Μιχαηλίδης» απονέμεται σε ξεχωριστή τελετή.
 •  

Β΄ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

 1. Διαγωνισμός πρωτοεμφανιζόμενου λογοτέχνη

ΟΡΟΙ

α) Στον Διαγωνισμό πρωτοεμφανιζόμενου λογοτέχνη μπορούν να λαμβάνουν μέρος συγγραφείς με ηλικία από 18 ετών και άνω, χωρίς άλλο ηλικιακό περιορισμό (με όριο την καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού).

β) Υποψήφια προς βράβευση είναι αυτοτελή βιβλία, γραμμένα στην ελληνική γλώσσα (νεοελληνική κοινή ή κυπριακή διάλεκτο), τα οποία έχουν εκδοθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους που προηγείται από το έτος διεξαγωγής του Διαγωνισμού.

γ) Υποψήφια για βράβευση είναι έργα πολιτών α) με κυπριακή υπηκοότητα· ή β) Ευρωπαίων πολιτών· ή και γ) πολιτών από τρίτες χώρες, με χώρα μόνιμης διαμονής την Κύπρο, τα τελευταία πέντε χρόνια.

δ) Στον Διαγωνισμό δύνανται να λαμβάνουν μέρος ποιητές, πεζογράφοι και θεατρικοί συγγραφείς με αυτοτελές βιβλίο, που συνιστά την πρώτη τους δημοσίευση. Τυχόν δημοσιεύσεις στον ημερήσιο ή περιοδικό ηλεκτρονικό Τύπο δεν θεωρούνται ως πρώτη δημοσίευση.

ε) Απονέμεται ένα βραβείο για κάθε μία από τις εξής κατηγορίες (Ποίηση, Πεζογραφία, Θέατρο), δηλαδή συνολικά τρία βραβεία.

στ) Κάθε ενδιαφερόμενος/-η υποβάλλει το βιβλίο του στον Διαγωνισμό πρωτοεμφανιζόμενου λογοτέχνη, αποστέλλοντάς το σε πέντε αντίτυπα στην ταχυδρομική διεύθυνση: Όμιλος Λογοτεχνίας και Κριτικής, Τ.Θ. 28283, Στρόβολος 2092, Λευκωσία-Κύπρος. Μαζί με το βιβλίο αποστέλλονται: α) αντίγραφο πιστοποιητικού γεννήσεως ή ταυτότητας, με βάση το οποίο τεκμαίρεται ότι ο υποψήφιος/η υποψήφια εμπίπτει στα ηλικιακά όρια του Διαγωνισμού· β) Ιδιόχειρη δήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στον Διαγωνισμό. Ταυτόχρονα αποστέλλεται και ηλεκτρονικά η δήλωση ενδιαφέροντος.

ζ) Τα αντίτυπα του βιβλίου που υποβάλλονται στον Διαγωνισμό δεν επιστρέφονται στους συγγραφείς.

η) Οι υποψηφιότητες για συμμετοχή στον Διαγωνισμό Πρωτοεμφανιζόμενου Λογοτέχνη υποβάλλονται κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου εκάστου έτους. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των υποψηφιοτήτων είναι η 30ή Ιουνίου εκάστου έτους.

 

 1. Βραβείο συνολικής προσφοράς «Βασίλης Μιχαηλίδης»

ΟΡΟΙ

α) Το Βραβείο Συνολικής Προσφοράς απονέμεται σε λογοτέχνες ή μελετητές ή κριτικούς λογοτεχνίας, σε αναγνώριση της σημαντικής προσφοράς τους στα κυπριακά γράμματα.

β) Για το Βραβείο Συνολικής Προσφοράς δεν υποβάλλονται υποψηφιότητες εκ μέρους ενδιαφερομένων. Υποψήφιοι για βράβευση είναι Κύπριοι λογοτέχνες ή μελετητές ή κριτικοί λογοτεχνίας ή λογοτέχνες ή μελετητές ή κριτικοί λογοτεχνίας με καταγωγή από οποιαδήποτε άλλη χώρα υπό την προϋπόθεση ότι με το έργο τους συνέβαλαν σημαντικά στην προώθηση της μελέτης των κυπριακών γραμμάτων και στην προβολή της κυπριακής λογοτεχνίας στο εξωτερικό.

γ) Αρμόδιο για την απονομή του Βραβείου Συνολικής Προσφοράς είναι το εκάστοτε Δ.Σ. του Ο.Λ.Κ., το οποίο υπέχει ρόλο κριτικής επιτροπής.

δ) Κάθε μέλος του Δ.Σ. δύναται να υποβάλλει εισήγηση και να τεκμηριώνει την πρότασή του για βράβευση συγκεκριμένου συγγραφέα.

ε) Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο πρόεδρος του Δ.Σ. έχει τη νικώσα ψήφο.

στ) Νοείται ότι ο/η προς βράβευση συγγραφέας ενημερώνεται από το Δ.Σ. για την απόφασή του να τον τιμήσει με το Βραβείο Συνολικής Προσφοράς. Σε περίπτωση μη αποδοχής του Βραβείου, το Δ.Σ. προχωρεί σε επιλογή άλλου/-ης συγγραφέα.

ζ) Το Δ.Σ. αποφασίζει για την απονομή του Βραβείου Συνολικής Προσφοράς όχι αργότερα από τα τέλη Σεπτεμβρίου εκάστου έτους.

η) Το βραβείο συνολικής προσφοράς απονέμεται σε ξεχωριστή τελετή.

 

 1. Διαγωνισμός φιλολογικής μελέτης – δοκιμίου – κριτικής έκδοσης «Αντώνης Κ. Ιντιάνος»

ΟΡΟΙ

α) Στον Διαγωνισμό Φιλολογικής Μελέτης – Δοκιμίου – Κριτικής Έκδοσης «Αντώνης Κ. Ιντιάνος» μπορούν να λαμβάνουν μέρος συγγραφείς i) με κυπριακή υπηκοότητα· ή ii) Ευρωπαίοι πολίτες· ή και iii) πολίτες από τρίτες χώρες, με χώρα μόνιμης διαμονής την Κύπρο, τα τελευταία πέντε χρόνια.

β) Υποψήφια προς βράβευση είναι αυτοτελή βιβλία που εμπίπτουν στα ως άνω είδη (φιλολογική μελέτη, δοκίμιο, κριτική έκδοση) και τα οποία έχουν δημοσιευθεί το έτος που προηγείται του έτους διεξαγωγής του διαγωνισμού.

γ) Το επιστημονικό αντικείμενο του υποψήφιου προς βράβευση βιβλίου δύναται να αφορά είτε την κυπριακή λογοτεχνία είτε τις σχέσεις της με την ευρύτερη νεοελληνική λογοτεχνία ή και την παγκόσμια. Περαιτέρω, δύναται να αφορά τη νεοελληνική λογοτεχνία αποκλειστικά, χωρίς κατ’ ανάγκη διασύνδεση με την κυπριακή λογοτεχνία. Δύναται επίσης να αφορά την κριτική έκδοση κειμένων της κυπριακής γραμματείας ή της ευρύτερης νεοελληνικής.

δ) Κάθε ενδιαφερόμενος/-η υποβάλλει το βιβλίο του στον Διαγωνισμό Φιλολογικής Μελέτης – Δοκιμίου – Κριτικής Έκδοσης «Αντώνης Κ. Ιντιάνος», αποστέλλοντάς το σε πέντε αντίτυπα στην ταχυδρομική διεύθυνση: Όμιλος Λογοτεχνίας και Κριτικής, Τ.Θ. 28283, Στρόβολος 2092, Λευκωσία-Κύπρος. Μαζί με το βιβλίο αποστέλλεται ιδιόχειρη δήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στον Διαγωνισμό. Ταυτόχρονα αποστέλλεται και ηλεκτρονικά η δήλωση ενδιαφέροντος.

ε) Τα αντίτυπα του βιβλίου που υποβάλλονται στον Διαγωνισμό δεν επιστρέφονται στους συγγραφείς.

στ) Οι υποψηφιότητες για συμμετοχή στον Διαγωνισμό Φιλολογικής Μελέτης – Δοκιμίου – Κριτικής Έκδοσης «Αντώνης Κ. Ιντιάνος» υποβάλλονται κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου εκάστου έτους. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των υποψηφιοτήτων είναι η 30ή Ιουνίου εκάστου έτους.

 

 1. Διαγωνισμός φιλολογικής μελέτης δημοσιευμένης στον περιοδικό Τύπο

(α) Στον Διαγωνισμό Φιλολογικής Μελέτης δημοσιευμένης στον περιοδικό Τύπο (εφημερίδες και περιοδικά) μπορούν να λαμβάνουν μέρος συγγραφείς i) με κυπριακή υπηκοότητα· ή ii) Ευρωπαίοι πολίτες· ή και iii) πολίτες από τρίτες χώρες, με χώρα μόνιμης διαμονής την Κύπρο, τα τελευταία πέντε χρόνια.

(β) Υποψήφιες προς βράβευση είναι μελέτες που έχουν δημοσιευτεί το έτος που προηγείται του έτους διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

(γ) Η θεματική της υποψήφιας προς βράβευση μελέτης μπορεί να αφορά είτε την κυπριακή λογοτεχνία είτε τις σχέσεις της κυπριακής λογοτεχνίας με την ευρύτερη νεοελληνική ή και την παγκόσμια λογοτεχνία. Δύναται επίσης να αφορά αποκλειστικά τη νεοελληνική λογοτεχνία, χωρίς διασύνδεση με κυπρολογικά θέματα.

(δ) Κάθε ενδιαφερόμενος, -η υποβάλλει τη μελέτη του/της στον Διαγωνισμό Φιλολογικής Μελέτης δημοσιευμένης στον περιοδικό Τύπο, αποστέλλοντάς την σε πέντε φωτοτυπημένα αντίγραφα στην ταχυδρομική διεύθυνση: Όμιλος Λογοτεχνίας και Κριτικής, Τ.Θ. 28283, Στρόβολος 2092, Λευκωσία-Κύπρος. Μαζί με τη μελέτη αποστέλλεται και ιδιόχειρη δήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στον Διαγωνισμό. Ταυτόχρονα, αποστέλλεται και ηλεκτρονικά η δήλωση ενδιαφέροντος.

(ε) Τα φωτοτυπημένα αντίγραφα της μελέτης που υποβάλλονται στον Διαγωνισμό δεν επιστρέφονται στους συγγραφείς.

 

(στ) Οι υποψηφιότητες για συμμετοχή στον Διαγωνισμό Φιλολογικής Μελέτης δημοσιευμένης στον περιοδικό Τύπου υποβάλλονται κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου έκαστου έτους. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των υποψηφιοτήτων είναι η 30ή Ιουνίου.

           

5. Διαγωνισμός μυθιστορήματος

ΟΡΟΙ

α) Στον Διαγωνισμό Μυθιστορήματος μπορούν να λαμβάνουν μέρος συγγραφείς i) με κυπριακή υπηκοότητα· ή ii) Ευρωπαίοι πολίτες· ή και iii) πολίτες από τρίτες χώρες, με χώρα μόνιμης διαμονής την Κύπρο, τα τελευταία πέντε χρόνια.

β) Υποψήφια προς βράβευση είναι μυθιστορήματα, γραμμένα στην ελληνική γλώσσα (νεοελληνική κοινή ή και στην κυπριακή διάλεκτο), τα οποία έχουν δημοσιευθεί το έτος που προηγείται του έτους διεξαγωγής του διαγωνισμού.

γ) Κάθε ενδιαφερόμενος/-η υποβάλλει το βιβλίο του στον Διαγωνισμό Μυθιστορήματος, αποστέλλοντάς το σε πέντε αντίτυπα στην ταχυδρομική διεύθυνση: Όμιλος Λογοτεχνίας και Κριτικής, Τ.Θ. 28283, Στρόβολος 2092, Λευκωσία-Κύπρος. Μαζί με το βιβλίο αποστέλλεται ιδιόχειρη δήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στον Διαγωνισμό. Ταυτόχρονα η δήλωση ενδιαφέροντος αποστέλλεται ηλεκτρονικά.

δ) Τα αντίτυπα του βιβλίου που υποβάλλονται στον Διαγωνισμό δεν επιστρέφονται στους συγγραφείς.

στ) Οι υποψηφιότητες για συμμετοχή στον Διαγωνισμό μυθιστορήματος υποβάλλονται κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου εκάστου έτους. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των υποψηφιοτήτων είναι η 30ή Ιουνίου.

 

6. Διαγωνισμός Ποίησης

α) Στον Διαγωνισμό Ποίησης μπορούν να λαμβάνουν μέρος συγγραφείς i) με κυπριακή υπηκοότητα· ή ii) Ευρωπαίοι πολίτες· ή και iii) πολίτες από τρίτες χώρες, με χώρα μόνιμης διαμονής την Κύπρο, τα τελευταία πέντε χρόνια.

β) Υποψήφιες προς βράβευση είναι ποιητικές συλλογές, γραμμένες στην ελληνική γλώσσα (νεοελληνική κοινή ή και στην κυπριακή διάλεκτο), οι οποίες έχουν δημοσιευθεί το έτος που προηγείται του έτους διεξαγωγής του διαγωνισμού.

γ) Κάθε ενδιαφερόμενος/-η υποβάλλει το βιβλίο του στον Διαγωνισμό Μυθιστορήματος, αποστέλλοντάς το σε πέντε αντίτυπα στην ταχυδρομική διεύθυνση: Όμιλος Λογοτεχνίας και Κριτικής, Τ.Θ. 28283, Στρόβολος 2092, Λευκωσία-Κύπρος. Μαζί με το βιβλίο αποστέλλεται ιδιόχειρη δήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στον Διαγωνισμό. Ταυτόχρονα η δήλωση ενδιαφέροντος αποστέλλεται ηλεκτρονικά.

δ) Τα αντίτυπα του βιβλίου που υποβάλλονται στον Διαγωνισμό δεν επιστρέφονται στους συγγραφείς.

ε) Οι υποψηφιότητες για συμμετοχή στον διαγωνισμό ποίησης υποβάλλονται κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου εκάστου έτους. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των υποψηφιοτήτων είναι η 30ή Ιουνίου.

 

7. Διαγωνισμός Διηγήματος

ΟΡΟΙ

α) Στον Διαγωνισμό Διηγήματος μπορούν να λαμβάνουν μέρος συγγραφείς i) με κυπριακή υπηκοότητα· ή ii) Ευρωπαίοι πολίτες· ή και iii) πολίτες από τρίτες χώρες, με χώρα μόνιμης διαμονής την Κύπρο, τα τελευταία πέντε χρόνια.

β) Τα υποβαλλόμενα έργα πρέπει να είναι αδημοσίευτα, γραμμένα στην ελληνική γλώσσα (νεοελληνική κοινή ή και στην κυπριακή διάλεκτο)

γ) Ποίηση: Υποβάλλεται ένα ποίημα με έκταση μέχρι 100 στίχους.

δ) Διήγημα: Υποβάλλεται ένα διήγημα με έκταση μέχρι 2500 λέξεις.

ε) Τα έργα υποβάλλονται σε έντυπη μορφή (δακτυλογραφημένα – γραμματοσειρά times new roman – μέγεθος γραμμάτων 12), σε πέντε αντίγραφα.

στ) Κάθε συμμετέχων/-ουσα αναγράφει στην πρώτη σελίδα ψευδώνυμο και εξαψήφιο διακριτικό αριθμό.

ζ) Το όνομα του/της συμμετέχοντος / -ουσας μαζί με το ψευδώνυμο και τον διακριτικό αριθμό αναγράφονται σε σημείωμα το οποίο εσωκλείεται σε μικρό φάκελο που τοποθετείται μαζί με τα αντίγραφα των κειμένων και αποστέλλεται στον Ο.Λ.Κ.

η) Τα έργα  αποστέλλονται στην ταχυδρομική διεύθυνση: Όμιλος Λογοτεχνίας και Κριτικής, Τ.Θ. 28283, Στρόβολος 2092, Λευκωσία-Κύπρος.

 

8. Διαγωνισμός σατιρικού ποιήματος «Τεύκρος Ανθίας»

ΟΡΟΙ

α) Στον διαγωνισμό σατιρικού ποιήματος «Τεύκρος Ανθίας» μπορούν να λαμβάνουν μέρος συγγραφείς i) με κυπριακή υπηκοότητα· ή ii) Ευρωπαίοι πολίτες·ή και iii) πολίτες από τρίτες χώρες, με χώρα μόνιμης διαμονής την Κύπρο, τα τελευταία πέντε χρόνια.

β) Τα υποβαλλόμενα ποιήματα πρέπει να είναι αδημοσίευτα, γραμμένα στην ελληνική γλώσσα (νεοελληνική κοινή ή και στην κυπριακή διάλεκτο). Πρέπει να εμπίπτουν στο είδος της σατιρικής ποίησης, χωρίς να εμπεριέχουν αναφορές που θα μπορούσαν να εκληφθούν ως λίβελλος.

γ) Υποβάλλεται ένα ποίημα με έκταση μέχρι 100 στίχους.

δ) Τα έργα υποβάλλονται σε έντυπη μορφή (δακτυλογραφημένα – γραμματοσειρά times new roman – μέγεθος γραμμάτων 12), σε πέντε αντίγραφα.

ε) Κάθε συμμετέχων/-ουσα αναγράφει στην πρώτη σελίδα ψευδώνυμο και εξαψήφιο διακριτικό αριθμό.

στ) Το όνομα του/της συμμετέχοντος / -ουσας μαζί με το ψευδώνυμο και τον διακριτικό αριθμό αναγράφονται σε σημείωμα το οποίο εσωκλείεται σε μικρό φάκελο που τοποθετείται μαζί με τα αντίγραφα των κειμένων και αποστέλλεται στον Ο.Λ.Κ.

ζ) Τα έργα  αποστέλλονται στην ταχυδρομική διεύθυνση: Όμιλος Λογοτεχνίας και Κριτικής, Τ.Θ. 28283, Στρόβολος 2092, Λευκωσία-Κύπρος.

η) Οι υποψηφιότητες για συμμετοχή στον διαγωνισμό σατιρικής ποίησης υποβάλλονται κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου εκάστου έτους. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των υποψηφιοτήτων είναι η 30ή Ιουνίου. Νοείται ότι η καταληκτική ημερομηνία δύναται να τροποποιηθεί με απόφαση του εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου .

Αναθεώρηση: 20 Δεκεμβρίου 2024